Sermon

Ephesians 5:1-2, 1 Peter 4:8-9
April 3, 2024